Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
 
Základní údaje
Provozovatel obchodu a dodavatel zboží:
* Agandaur s.r.o. (dále jen Dodavatel)
* se sídlem Pod Lesem 139/14, 435 43 Horní Jiřetín, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 35990,
IČO: 042 43 081
DIČ: CZ 042 43 081
TEL. +420 774 450 502
EMAIL: info@agandaur.com
 
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Obchodní podmínky jsou platné pouze pro nákup v internetovém obchodě www.agandaur.com (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a přístupné v internetovém obchodě. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným    
způsobem na svých internetových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na stránkách internetového obchodu jsou nezávazné a Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. 
2.3. Po odeslání objednávky Dodavatel informuje zákazníka o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
2.4. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího nebo v uživatelském rozhraní s označením "konečné potvrzení objednávky". Kupující bere na vědomí, že prodávající Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu. 
2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
3. Platební podmínky a cena zboží
3.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu Dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky. 
3.2. Způsob platby si kupující zvolí sám a jsou uvedeny níže v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky.
 
Způsoby plateb:
online platba platební kartou
převodem na účet číslo 115-710670287/0100
 
3.3. Rozbalení, sestavení či bezplatný servis zboží nejsou součástí kupní smlouvy. 
3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele. 
3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.7. Na základě kupní smlouvy vystaví Dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu Dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
4. Přeprava a dodání zboží
4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Dodavatele realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje Dodavatel. Pokud kupující se zbožím neobdrží záruční list, nahrazuje jej daňový doklad – faktura zaslaná na email kupujícího.
4.2. Dopravu zboží zajišťuje Dodavatel na uvedenou adresu. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a místa doručení. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky. 
4.3. Doporučujeme zboží důkladně zkontrolovat, a to bezprostředně po jeho převzetí od dopravce. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Kopii zápisu nám prosím zašlete, pomůžete nám tak rychle vyřešit reklamaci a zajistit Vám bezvadnou náhradu. 
4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s bezvýhradným převzetím zásilky a stvrzuje, že zásilka nebyla mechanicky poškozená. Před podpisem pečlivě důkladně zkontrolujte obal a posléze i samotné zboží.
4.5. V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží kupujícím je Dodavatel oprávněn požadovat po kupujícím úhradu poštovného a balného.
 
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo emailem. 
5.2. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je zákonné právo spotřebitele. 
5.3. Kupující má dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení musí být Dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 
5.4. V případě odstoupení od smlouvy, kupující vrátí zakoupené zboží do čtrnácti dnů (14) od odstoupení od smlouvy zpět Dodavateli, Dodavatel vrátí kupní cenu kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Dodavateli bude poškozeno, znečištěno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží se nepovažuje poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
5.6. V případě odstoupení od smlouvy, ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. 
5.8. Storno objednávky ze strany Dodavatele: dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
       (1) zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena Dodavatele zboží. 
       (2) v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá); (3) v případech chybného slovního popisu zboží (např. text neodpovídá uvedené fotografii). 
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 30 dnů od storna objednávky ze strany         prodávajícího.
 
6. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád
6.1. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. 
6.2. Dodavatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady ( záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ).
6.3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může   kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.
6.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
6.6. Dodavatel si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
6.7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující upozorněn.
6.8. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, kupující - jiný subjekt v době šesti (6) měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti (12) měsíců od převzetí.
6.9. Dodavatel rozhodne o reklamaci kupujícího - spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamce, pokud se Dodavatel s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. 
6.10. Dodavatel informuje spotřebitele o přijetí reklamace a následně o jejím vyřízení. V případě zamítnuté reklamace dodavatel kupujícího informuje o odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
6.11. Dodavatel odpovídá za případné škody vzniklé z jeho činnosti do jejich skutečné výše, maximálně však do částky hodnoty nedodaného či řádně dodaného zboží.
6.12. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu ani rozpor s kupní smlouvou. Všechny zveřejňované údaje o výrobcích jako jsou rozměry, hmotnosti, design apod., plní pouze orientační či informativní roli a mohou se z důvodu ruční výroby mírně odlišovat.
 
7. Ochrana osobních údajů
7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 
7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 
7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez   zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích. 
7.5. Údaje o nákupech kupujícího nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně, jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
7.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.
7.8. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle Dodavateli emailovou zprávu.
 
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není nutná platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
8.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.
8.3. Veškerý obsah internetových stránek a dalších propagačních či informačních materiálů Dodavatele podléhá autorskoprávní ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění. Kopírování takto chráněných fotografií a doprovodných textů za účelem jejich dalšího sdělování veřejnosti je bez souhlasu autora zakázáno.
8.4. Kupující souhlasí s tím, že veškerá obchodní korespondence, bude probíhat elektronicky e-mailem.
8.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky zveřejněny v internetovém obchodě, nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.9.2015.